1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) platí pro nákupy v internetovém obchodě provozovaném společností Ing. Rudolf Tyburec (dále jen “Internetový obchod”). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Ing. Rudolf Tyburec se sídlem Straky 59, 417 71Zabrušany; IČO: 11826487 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Magistrátu města Teplice a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen “Kupující”) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “Kupní smlouva”) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen “Spotřebitel”), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen “Podnikatel”), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

1.4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen “Uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží, prohlížet historii svých objednávek a nastavení Uživatelského účtu.

2.2. Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Obchodních podmínek.

2.5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro objednání zboží na Internetovém obchodě, resp. uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím.

2.7. S prvním nákupem je uživatel registrován jako odběratel za účelem možnosti zaslání informačního emailu po nákupu. Status odběratele si může příjemce emailu v každém takto zaslaném emailu zrušit.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jako konečné. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na stránce s objednávkovým formulářem. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží “vloží” Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako “Objednávka”).

3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko na stránce s přehledem připravené Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí, a to ihned ve webovém rozhraní Internetového obchodu, a zároveň elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením obdržení Objednávky Prodávajícím Kupujícímu dle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek.

3.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu či Obchodní podmínky.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9. Odesláním Objednávky prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny – za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit Objednávku, resp. Kupní smlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v Objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v Objednávce, resp. Kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby specifikovanými Prodávajícím na webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce s objednávkovým formulářem.

4.2. Kupní cena je uvedena včetně balení. 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

4.6. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu elektornicky emailem.  

5. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Článek 5. těchto Obchodních podmínek se týká pouze Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem.

5.2. Kupující – Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.2. těchto Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty či na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou tamtéž.

5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu, a to na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.

5.5. Ve lhůtě dvaceti (20) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.4. těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 5.5. těchto Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to včetně původního obalu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, resp. nárok na úhradu nákladu vzniklých s uvedením zboží či jeho obalu do původního stavu. Takovýto nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní Internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího mimo standardní způsoby nabízené Prodávajícím ve webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce s objednávkovým formulářem, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět Prodávajícímu, a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Objednané zboží je prodávajícím expedováno zásilkovnou nejpozději následující den po uhrazení objednávky. Zboží odesílané Českou poštou je expedováno 2x týdně zpravidla v úterý a pátek. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, zavazuje se prodávající kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

6.6. Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od přijetí Objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost/Jméno a příjmení: Ing. Rudolf Tyburec

Sídlo/Bydliště: Straky 59, 417 71 Zabrušany
IČO: 118 264 87

Telefon: +420 728 673 585
E-mail: farma@hnojik.cz

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

Smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

PRO PLÁTCE DPH:

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z webového rozhraní Internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

9.5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na doručovací adresu Prodávajícího uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.

9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (dle odst. 9.5.) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace není z povahy zboží možná. Zboží je jedině možné vrátit.

13. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud Vám produkt nevyhovuje, je možé ho 30ti dnů od převzetí zboží vrátit. Balení může být částečně spotřebované, ale musí být originální, pokud se jedná o dárkové balení.

Postup vrácení zboží
1. Zboží zabalte do originálního obalu.

2. Na papír, který přiložíte k vracenému zboží napište číslo objednávky, číslo účtu a důvod vrácení 
– tedy “Vrácení do 30ti dnů”

3. Zboží v originálním obalu zabalte do další krabice, případně ještě vystelte tak, aby nedošlo k poškození vráceného zboží ani jeho obalu a přiložte papír z bodu 2. – Zabalte ho tak, jak by jste rádi, aby Vám přišlo, vodítkem Vám také může být způsob, jakým zboží bylo zabaleno od nás.

4. Balík zašlete na adresu:
Ing. Rudolf Tyburec
Straky 59
417 71 Zabrušany
V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!

5. Budeme rádi, když nám napíšete na farma@hnojik.cz že zboží vracíte. 
Budeme také rádi za důvod, proč Vám zboží nevyhovuje. Hodnotu celé objednávky Vám vrátíme zpět na účet ze kterého bylo zboží placeno.


Poškození zásilky při dopravě

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Prosím napište nám v takovém případě na farma@hnojik.cz a přiložte fotografie poškozeného zboží. Využít pro komunikaci můžete i chat na webu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.5. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.

11.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2020. Předchozí Obchodní Podmínky jsou archivovány Prodávajícím.